2014-07-08
Srw%c5%82

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020 określa wizję rozwoju regionu oraz strategiczne cele i kierunki działań w odniesieniu do polityki horyzontalnej i terytorialno-funkcjonalnej.         W ramach polityki horyzontalnej, realizowanej na terenie całego województwa, działania prowadzone są w obrębie 3 filarów: filarze gospodarczym obejmującym zaawansowaną gospodarkę wiedzy i innowacji, kapitał ludzki i rynek pracy oraz przedsiębiorczość, filarze społecznym obejmującym kapitał społeczny, usługi publiczne i reintegrację społeczną oraz w filarze przestrzennym obejmującym infrastrukturę transportową i techniczną, środowisko przyrodnicze i system osadniczy. W ramach polityki terytorialno–funkcjonalnej działania ukierunkowane są na obszary miejskie i wiejskie oraz 5 wyspecjalizowanych obszarów funkcjonalnych.

więcej

2015-12-02
Loris

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Strategia stanowi końcowy efekt prac prowadzonych w ramach projektu Przeprowadzenie
badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów
tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego
– „LORIS 2030”
. Głównym celem RSI LORIS 2030 jest analiza potencjału innowacyjnego
województwa łódzkiego oraz wskazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu, a tym samym
wytyczenie ścieżki, która pozwoli osiągnąć, w założonym horyzoncie czasu, tj. do roku 2030, silną pozycję województwa łódzkiego w zakresie tworzenia innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości (w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw). Ważnym celem dokumentu było wskazanie – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – specjalizacji regionalnych (smart specialisation).

więcej

2015-12-01
Plan zr%c3%b3wnowa%c5%bconego transportu

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

W dniu 18 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego opublikowany został Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

więcej