2015-09-16

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniach 31.08 - 1.09.2015 roku pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne.  Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz regionalnych obserwatoriów terytorialnych. Spotkanie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło prezentacji Raportu o rozwoju społecznym, gospodarczym i przestrzennym, opracowywanego dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez zespół pod przewodnictwem dr hab Wojciecha Dziemianowicza. Zespół zaprezentował główne tezy raportu, które zostały poddane pod dyskusję podczas warsztatów. Celem warsztatów było:

  • Ocena sytuacji społeczno - gospodarczej i głównych trendów rozwojowych
  • Wskazanie najważniejszych problemów rozwojowych kraju
  • Wypracowanie wniosków dla władz centralnych oraz samorządów