2014-10-27

Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim

Badanie wykonano w 2013 roku  w ramach projektów systemowych: „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi” i „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – Kontynuacja”, zrealizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Jest to próba scharakteryzowania zjawiska wykluczenia społecznego w kontekście funkcjonowania regionalnego rynku pracy.

Wyniki badania uzupełniają wiedzę o przestrzennym zróżnicowaniu tego zjawiska w województwie łódzkim. Koncentrują się także na ocenie działań podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a  realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje rynku pracy.

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/index.php/m2013/350-spoeczne-i-przestrzenne-zronicowanie-zjawiska-wykluczenia-spoecznego-w-wojewodztwie-odzkim