2014-10-27

Wzory aktywności zawodowej ludności wiejskiej województwa łódzkiego oraz ich społeczne i ekonomiczne uwarunkowania

Badanie wykonano w 2011 roku  w ramach projektów systemowych: „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi” i „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – Kontynuacja”, zrealizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Celem głównym raportu jest przedstawienie informacji na temat aktywności zawodowej ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa łódzkiego, które mogą pomóc w tworzeniu programów na rzecz aktywizacji pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Ich podstawowym celem jest zwiększenie liczby miejsc pracy alternatywnych dla rolnictwa, co przyczyni się do aktywizacji terenów wiejskich i ograniczenia problemów związanych z bezrobociem na obszarach wiejskich. 

http://obserwatorium.wup.lodz.pl/index.php/m2011/301-wzory-aktywnoci-zawodowej-ludnoci-wiejskiej