2020-03-02

Raport końcowy z badania pt. „Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”

Przedmiotem badania jest projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (SRWŁ2030) w wersji datowanej na listopad 2019 r.
Celem głównym badania jest ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, a zwłaszcza analiza logiki wewnętrznej dokumentu, uwzględniająca następujące wymiary:
1. sprawdzenie, czy trafnie wskazane zostały wyzwania rozwojowe województwa łódzkiego w perspektywie do 2030 roku;
2. sprawdzenie, czy sformułowane cele interwencji odpowiadają zdiagnozowanym wyzwaniom rozwojowym regionu;
3. sprawdzenie, czy do wskazanych wyzwań rozwojowych oraz sformułowanych celów odpowiednio dobrane zostały kierunki działań i działania;
4. dokonanie oceny: trafności, efektywności, skuteczności, oddziaływania/wpływu oraz trwałości efektów projektowanego dokumentu.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Raport ewaluacji ex-ante SRWŁ 2030 1,25 MB pobierz