2017-12-22

Raport końcowy z badania pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”

Niniejszy dokument jest raportem końcowym z badania pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”. Realizacja badania ewaluacyjnego po 4 latach od uchwalenia dokumentu została przewidziana w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego.

Główne cele badania ewaluacyjnego mid-term Strategii to:

1. ocena aktualności Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (nazywana dalej Strategią), 

2. ocena trafności, skuteczności i efektywności realizacji Strategii (od uchwalenia do końca 2016 roku),

3. ocena realizacji wymiaru terytorialnego Strategii (obszary strategicznej interwencji, obszary funkcjonalne),

4. ocena systemu monitorowania Strategii,

5. ocena systemu zarządzania i wdrażania Strategii,

6. wskazanie problemów i barier we wdrażaniu Strategii,

7. wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie zmian mających służyć efektywniejszej realizacji Strategii. Celom szczegółowym zostało przyporządkowanych 21 pytań ewaluacyjnych. Ich zakres zawarto w raporcie metodologicznych w powiązaniu z wykazem metod pozyskiwania i analizy danych, z wykorzystaniem których zostały formułowane odpowiedzi.  

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime raport 3,42 MB pobierz
  • 2017-12-22 08:41:00

  • SRWŁ

  • 1 załącznik