2017-04-27

Ewaluacja on-going wdrażania RSI LORIS 2030- raport końcowy

Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (RSI LORIS 2030) poszerzona o ewaluację RSI LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej dokumentu, określającego cele i sposób prowadzenia polityki innowacyjnej w województwie łódzkim (elementy ewaluacji ex-ante)  miała wyznaczone trzy cele:

1. Ocena trafności, skuteczności i efektywności realizacji/wdrażania RSI LORIS 2030 (do I połowy 2016 roku);

2. Ocena trafności i kompleksowości dokumentu RSI LORIS 2030 w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań budowania zdolności innowacyjnych województwa łódzkiego;

3. Wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie zmian mających służyć aktualizacji RSI LORIS 2030 i podniesieniu jakości merytorycznej, metodologicznej i operacyjnej dokumentu.

Przeprowadzona ocena odpowiada na łącznie 43 pytania. W trakcie badania wykorzystano dwanaście metod badawczych, wśród których szczególnie istotne było 30 pogłębionych wywiadów indywidulanych z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie Strategii, a także przeprowadzone wśród 30 instytucji otoczenia biznesu internetowe badanie ankietowe. 

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime raport końcowy 6,08 MB pobierz
  • 2017-04-27 09:09:00

  • 1 załącznik