2017-02-17

Ewaluacja on-going Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Prace nad ewalujacją on-going (poszerzone o elementy ewaluacji ex-ante) Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 przekroczyły półmetek. Wykonawca ewaluacji, konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys, dotyczas przeprowadził:

  • Wywiad grupowy (10 stycznia 2017) poświęcony ocenie systemu monioringu i realizacji;
  • Wywiad grupowy (12 stycznia 2017) poświęcony ocenie analizy SWOT;
  • Wywiad grupowy (25 stycznia 2017) dotyczący identyfikacji barier i problemów we wdrażaniu dokumentu;
  • Burzę mózgów (3 luty 2017) poświęconą możliwości budowania scenariuszy alternatywnych oraz stworzenia katalogu "wskaźników idealnych"

Prócz tego wykowaca przeprowadził szereg indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami zaangażowanymi w monitoring i ewaluację, z przedstawicielami Komitetu Sterującego i twórcami RSI LORIS, przedstawicielami nauki, instytucji otoczenia biznesu, z przedsiębiorcami oraz z uczestnikami systemu wdrażania strategii.

22 lutego wykonawca planuje spotkanie podsumowujące dotychczas przeprowadzone prace badawczo-analityczne. Zakończenie badania ewaluacyjnego przewidywane jest na kwiecień 2017 r.