2017-02-17

Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze województwa łódzkiego

Niniejsze opracowanie jest odpowiedzią na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego związane z realizacją konkursów na
projekty w obszarze wychowania przedszkolnego, finansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zostało poprzedzone szczegółową
inwentaryzacją wszystkich placówek wychowania przedszkolnego na terenie województwa łódzkiego.
W oparciu o dane statystyczne pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Systemu
Informacji Oświatowej opracowano diagnozę stanu w zakresie wychowania przedszkolnego w
województwie łódzkim, a ekspertyza Pracowni Naukowo-Edukacyjnej „PRIMUS” posłużyła do
przygotowania prognozy zapotrzebowania na miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego w
poszczególnych gminach w perspektywie do 2020 r. Największą wartością dodaną opracowania jest
analiza wyników badania ankietowego, którym zostały objęte wszystkie 177 gmin województwa
łódzkiego. Przedstawiciele samorządów miast i gmin zamieścili w tych ankietach informacje o
funkcjonujących na ich terenie placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkowego, popycie na
miejsca oraz planów na przyszłość.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Analiza upowszechnienia edukacji przedszkolnej 18,8 MB pobierz