2016-03-04

Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Potrzeba przeprowadzenia analiz dotyczący obszarów wiejskich województwa łódzkiego wynika z zapisów RPO WŁ na lata 2014 -2020. W ramach RPO wsparcie uzyskają działania związane m. in. ze zwiększeniem konkurencyjności gospodarki, poprawą spójności społecznej i terytorialnej, rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. W ujęciu terytorialnym wsparcie dotyczy całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Obszarów Strategicznej Interwencji krajowych i regionalnych wskazanych w SRWŁ 2020.
W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wobec obszarów wiejskich sformułowano cel strategiczny o następującym brzmieniu: „atrakcyjne osadniczo obszary wiejskie, wykorzystujące potencjały wewnętrzne dla rozwoju wielofunkcyjnego”. Realizacja tego celu wymaga monitorowania procesów zmian funkcjonalno-przestrzennych oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, co stanowiło przesłankę do przeprowadzenia niniejszych analiz.
Celem opracowania jest diagnoza struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa łódzkiego oraz sporządzenie typologii wiejskich obszarów rozwojowych oraz wiejskich obszarów wymagających wsparcia. Opracowanie obejmuje łącznie 159 gmin wiejskich, które zamieszkiwało na koniec 2014 roku 920 747 osób, co stanowiło 36,8% ludności województwa łódzkiego.

Opracowanie zostało wykonane w ramach planu pracy Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi na rok 2015 w obszarze zintegrowany system planowania rozwoju województwa. Prace analityczne były wykonywane w ramach wsparcia z Osi XII Pomoc techniczna, Cel szczegółowy 2: Sprawny system realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Prezentacja-obszary wiejskie 9,5 MB pobierz
mime Prezentacja-dostępność do usług społecznych 2,08 MB pobierz
mime Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa łódzkiego 10,7 MB pobierz