2016-03-04

Waloryzacja ośrodków miejskich województwa łódzkiego

Przeprowadzenie analiz dotyczących miast województwa łódzkiego zostało podyktowane potrzebami wynikającymi z zapisów RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach RPO wsparcie uzyskają działania związane m. in. ze zwiększeniem konkurencyjności gospodarki, poprawą spójności społecznej i terytorialnej, rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. W ujęciu terytorialnym wsparcie dotyczy całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Obszarów Strategicznej Interwencji krajowych i regionalnych wskazanych w SRWŁ 2020. Powyższe uwarunkowania oraz potrzeba monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa stanowiły przesłankę do przeprowadzenia analiz dotyczących stanu i dynamiki rozwoju miast województwa łódzkiego.

Opracowanie zostało wykonane w ramach planu pracy Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi na rok 2015 w obszarze zintegrowany system planowania rozwoju województwa. Prace analityczne były wykonywane w ramach wsparcia z Osi XII Pomoc techniczna, Cel szczegółowy 2: Sprawny system realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Prezentacja 7,19 MB pobierz
mime Waloryzacja ośrodków miejskich 14,1 MB pobierz