Realizacja Strategii wymaga systematycznego obserwowania zmian zachodzących w regionie, a także reagowania na pojawiające się problemy i zagrożenia w osiąganiu założonych przez strategię rezultatów. Zadania te są realizowane dzięki systematycznie prowadzonemu monitoringowi. Podstawą systemu monitorowania jest baza 104 wskaźników odnosząca się do poszczególnych celów strategicznych i celów operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej, a także celów strategicznych dla obszarów miejskich, obszarów wiejskich i obszarów funkcjonalnych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej. Taki sposób gromadzenia i prezentowania danych umożliwia monitorowanie efektów realizacji polityki rozwoju oraz zmian sytuacji społecznogospodarczej regionu w odniesieniu do konkretnych terytoriów.

Efektem prowadzonych w 2017 roku prac w zakresie monitoringu Strategii jest niniejszy raport.

Zakres Raportu obejmuje następujące obszary:

  • Poziom realizacji celów,
  • Ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
  • Podsumowanie i wnioski.

Ocena stopnia realizacji poszczególnych celów strategii została przeprowadzona w 3 aspektach:

  • Analizy projektów i działań realizujących Strategię
  • Analizy działań realizowanych w ramach Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych
  • Analizy wskaźnikowej