Głównym celem badania było określenie potrzeb szkół prowadzących kształcenie ogólne w województwie łódzkim w zakresie wyposażenia oraz zwiększenia kompetencji kadry dydaktycznej w celu podniesienia jakości kształcenia. Istotną kwestią, analizowaną w odniesieniu do wszystkich celów jest rozpoznanie aktywności starostw powiatowych oraz gmin jako organów prowadzących szkoły w zakresie projektów wspólfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz potrzeb i planów związanych z aplikowaniem o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.