2017-04-11

Najbliższe publikacje ROT

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego w najbliższym czasie opublikuje następujące opracowania:

 1. Badanie dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 na potrzeby planowanej interwencji RPO WŁ 2014-2020 w ramach EFS

  Celem badania jest ocena dostępności i poziomu upowszechnienia opieki żłobkowej oraz rozpoznanie potrzeb w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie łódzkim. Wyniki badania pozwolą na lepsze ukierunkowanie przyszłych konkursów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  W celu pozyskania aktualnych danych przeprowadzono badania ankietowe wśród gmin województwa łódzkiego (177), rodziców dzieci mieszkających w województwie (1308). Ankiety elektroniczne zostały również skierowane do uczelni i instytucji, będących dużymi pracodawcami w skali regionu, mogącymi ubiegać się o środki na organizację opieki żłobkowej w miejscu pracy lub nauki rodziców.

 2. Badanie dotyczące kształcenia zawodowego na potrzeby planowanej interwencji RPO WŁ 2014-2020 w ramach EFS

  Trwają pracę nad raportem z badania kształcenia zawodowego w województwie łódzkim. Problematyka badania obejmuje określenia uwarunkowań demograficznych i społeczno-gospodarczych odnoszących się do zmian w popycie na kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, diagnozę bazy placówek prowadzących kształcenie zawodowe, pod względem działań placówek związanych z doposażeniem warsztatów lub pracowni praktycznej nauki zawodu, w tym aktywności w pozyskiwaniu środków z RPO WŁ 2014-2020, oceny stanu kadr kształcenia zawodowego, oceny dostosowania oferty kształcenia do wymogów rynku pracy, zakresu i charakteru współpracy z przedsiębiorcami oraz identyfikacji zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Zakres podmiotowy badań ankietowych, realizowanych na potrzeby raportu obejmował trzy grupy respondentów: placówki edukacyjne (technika, szkoły zawodowe, szkoły policealne), centra kształcenia zawodowego oraz starostwa powiatowe, nadzorujące funkcjonowanie placówek edukacyjnych. Przewidywany termin zakończenia opracowania: 30 kwietnia 2017 r.

 3. Regionalna Polityka Miejska Województwa Łódzkiego 2030+

  W dniu 20.03.2017 r. przedstawiono wyniki diagnozy oraz propozycję kierunków działań Regionalnej Polityki Miejskiej 2030+. Prezentacja zidentyfikowanych problemów oraz zakładanych celów rozwojowych miast miała na celu zainicjowanie dyskusji dotyczącej oczekiwań samorządów związanych z zakresem i kształtem dokumentu. Prezentacja dostępna tutaj.

 • 2017-04-11 14:06:55

 • brak załączników